Биография автора - О.В. Подшивалова

Биография автора - О.В. Подшивалова


Fields with * are required.Биография автора - О.В. Подшивалова 


 
Другие книги этого автора:
ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.

ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.
Наведено опис передбачених навчальною програмою лабораторних робіт, які виконуються під час вивчення розділу фізики «Електрика й магнетизм». Кожна лабораторна робота містить перелік необхідних приладів і обладнання, теоретичні відомості, що стосуються методики експерименту, опис лабораторної установки, порядок виконання робіт і контрольні запитання для самоперевірки.

 
 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. Учебное пособие по лабораторному практикуму

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. Учебное пособие по лабораторному практикуму
Приведено описание предусмотренных учебной программой лабораторных работ, которые выполняютcя при изучении курса физики по разделу «Электричество и магнетизм». Каждая лабораторная работа содержит перечень требуемых приборов и принадлежностей, необходимые теоретические сведения, касающиеся методики эксперимента, описание лабораторной установки, порядок выполнения работ и контрольные вопросы для самопроверки. Для студентов технических вузов.

 
 
 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.
Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi- зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан- ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”, “Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор- мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на- дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи. Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль- них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.