Специальности

Напрямки підготовки Гуманітарного факультету

 

                                            Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»

 

У складному сучасному світі з кожним роком зростає попит на фахівців-психологів. Багато соціальних процесів і явищ неможливо зрозуміти і розкрити без знання механізмів індивідуальної і групової поведінки людей, вивчення відчуттів, настроїв, психологічного клімату, без аналізу психологічних якостей і характерних рис особи.

Підготовка фахівців проходить за трьома спеціалізаціями.

- Психологічне консультування і психологічні моделі психотерапії.

Студенти, що обрали цю спеціалізацію стають професіоналами в області психологічної корекції, консультування, допомозі людям і сім'ям, які мають проблеми, вирішують проблеми, що накопичилися у особистих стосунках, допомагають знайти в собі приховані ресурси і таланти.

- Соціально-психологічні технології.

Ті, хто обирають цю спеціалізацію, стають фахівцями в області психології реклами, роботи з кадрами, розробки і впровадження соціальних технологій.

- Інженерна психологія. Авіаційно-космічна психологія.

Фахівців в цій області готує тільки ХАЇ, хоча потреба в них дуже висока – адже інженерні психологи беруть участь в створенні зручної для людини техніки, готують операторів до роботи з нею.

Учбовим планом передбачено вивчення фундаментальних психологічних дисциплін: «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Вікова психологія» і «Соціальна психологія», так само як і спеціальних дисциплін: «Аерокосмічна психологія», «Психологія управління», «Психологія реклами» і так далі.

Завдання випускників – розробка практичних вирішень складних соціально – психологічних ситуацій і виробничих конфліктів, що виникають як в державних, так і приватних організаційно-управлінських структурах. Впровадження досягнень психологічної науки в практику бізнесу і управлінської діяльності –  важливий чинник підвищення ефективності вирішення безлічі міжособових і міжгрупових проблем, що виникають у виробничих, наукових і учбових колективах.

Випускники напрямку підготовки можуть працювати в учбових, наукових, адміністративних і суспільних установах, виробничих і комерційних організаціях, а так само практично у всіх областях економіки і суспільного життя, де потрібні фахівці-психологи.

З 2006  р. на кафедрі психології відкрита аспірантура за фахом 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах.

 

Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»

Спеціальність

«Прикладна лінгвістика»

 

Престижна спеціальність «Прикладна лінгвістика» створена для тих, хто цікавиться однією з галузей мовознавства – науки про структуру, застосування і історичний розвиток природної мови в повному об'ємі його функцій. Прикладна лінгвістика на основі використання фундаментальних знань про мову досліджує, як створювати і застосовувати технічні методи і засоби для підвищення ефективності мовної комунікації. Фахівець в області прикладної лінгвістики професійно перекладає науково-технічні тексти, бере участь в складанні словників, розробці лінгвістичного програмного забезпечення.

Прагнення нашої держави до світової інтеграції в  діловій, виробничій і культурній сферах сприяє розширенню міжнародних зв'язків. Для інтенсивного розвитку інтернаціональної співпраці і представлення науково-технічних досягнень України на світовому ринку потрібні висококваліфіковані фахівці, що володіють іноземними мовами і практикою перекладу, знають методи комп'ютерної обробки текстів і сучасні технології пошуку, аналізу,  передачі і зберігання інформації. Окрім цього, вони повинні досконало володіти комп'ютером, уміти розробляти лінгвістичне і програмне забезпечення інформаційних систем в області ділового спілкування на іноземній мові, науково-технічного перекладу, реферування і анотування тексту, а також уміти працювати з базами даних, базами знань і системами штучного інтелекту. Саме такими знаннями і уміннями повинні володіти майбутні фахівці, підготовку яких в ХАІ забезпечує кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики. Учбовий план передбачає вивчення дисциплін гуманітарного і технічного циклів. Зокрема, разом з такими традиційними лінгвістичними дисциплінами, як: «Англійська мова», «Німецька мова», «Сучасна українська мова», «Порівняльна лексикологія», «Загальне мовознавство», «Основи прикладної лінгвістики», «Теорія і практика перекладу» і ін., студенти вивчають курси: «Автоматична обробка текстів природної мови», «Математичний аналіз», «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Програмування і алгоритмічні мови». Таким чином, випускник відділення прикладної лінгвістики отримає комбіновану спеціальність: він буде одночасно і кваліфікованим перекладачем технічних текстів, і розробником лінгвістичного і програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для автоматизації мовного спілкування. От чому наші випускники можуть працювати на державних і приватних підприємствах, у сфері науки, виробництва, бізнесу і політики і  виконувати наступні завдання:

— переводити науково-технічну літературу;

—розробляти природно-мовний інтерфейс і діалогові системи спілкування з комп'ютером;

— створювати машинні фонди природних мов;

— створювати електронні словники і термінологічні банки даних;

 

Випускник за фахом «Прикладна лінгвістика» в ХАІ отримує кваліфікацію:

«філолог»;

«лінгвіст-інформатик»;

«перекладач технічної літератури»;

«перекладач-референт»;    

«програміст».

 

Напрям підготовки

6.020105 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 

Документознавці-менеджери, які використовують новітні інформаційні технології і  здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку і отримання інформації в різних галузях суспільно-економічного життя, мають змогу вирішити проблеми професійної підготовки і підвищення кваліфікації управлінців, здійснити пошук резервів управлінського персоналу, удосконалити стиль і культуру ділових відносин.

 

Спеціалізація "Документознавець – менеджер документно-технічного забезпечення виробництва"

 

Службова інформація охоплює всі сторони виробничої і управлінської діяльності. Якість службових документів безпосередньо впливає  на характер цієї діяльності і її результати. Документи є важливим чинником розвитку будь-якого підприємства, організації, фірми.

 Кваліфікована робота з технічною документацією вимагає спеціальної підготовки, високого рівня професійних знань, умінь і навиків.

Підготовка по цій спеціалізації передбачає глибоке вивчення сучасних інформаційних технологій, таких дисциплін, як:

 

-   «Інформаційний менеджмент»

-   «Управлінська документація»

-  «Кадровий менеджмент»

-   «Організація діяльності  державних установ»

-  «Електронний документообіг»

-  «Маркетинг інформаційних процесів і послуг»

-   «Патентознавство і ліцензійна справа»

-  «Організаційна культура керівника» і ін.

 

Спеціалізація "Документальне забезпечення митно-брокерської діяльності"

Сучасні процеси євроінтеграції України, розширення економічних, політичних, культурних зв'язків зі світовою спільнотою вимагають створення ефективної системи митної комунікації, оптимальних моделей брокерської і декларантської діяльності.

Підготовка студентів по даній спеціалізації  передбачає поглиблене вивчення нормативно-правової бази, новітніх інформаційних технологій і специфіки документообігу в міжнародній сфері. 

   Студенти вивчають такі предмети, як

-  «Державне управління»

-  «Митне право»

-  «Захист інформації»

-   «Міжнародний документообіг»

-  «Адміністративне, трудове, господарське, міжнародне право»

-  «Митний документообіг» і ін.

 

Спеціалізація "Документознавець-менеджер рекламно-інформаційної діяльності"

В даний час реклама є одній з пріоритетних сфер інформаційної діяльності. Грамотна рекламна політика є гарантом успішній діяльності будь-якого підприємства. Професійна робота по розробці, складанню і розповсюдженню рекламної продукції вимагає ґрунтовну підготовку по спеціалізованому напряму «Документознавець - менеджер рекламної діяльності». Студенти вивчають:

-       «Організація рекламної діяльності»

-       «Іміджелогия і PR»

-       «Етика і психологія реклами»

-       «Web – дизайн»

-        «Промисловий дизайн» і ін.

 Напрям підготовки

08 «Право»

 

Спеціальність 081 «Право»

Студенти спеціальності отримують необхідні знання про роботу національної правової системи, вивчаючи сучасне законодавство України, міжнародні стандарти у галузі прав людини та правозастосовну практику. Особлива увага приділена засвоєнню основних галузей  та інститутів права та розуміння функціонування механізмів організації та роботи державних органів, підприємств, установ, організацій. Крім того, студенти оволодівають навичками міжособистісної взаємодії, умінням працювати в команді та  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів юридичної діяльності).

В рамках підготовки пропонуються наступні програми поглибленого вивчення:

- з «Інформаційного права»

- з «Повітряного права»

- з «Цивільного права»