Наукові розробки

 

Секція (згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2012 № 1339): 19 - Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за 2011-2012 роки

(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР: Створення психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету.

2. Керівник НДР: Копилов Володимир Олександрович .

3. Номер державної реєстрації НДР: 0111U001468.

4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

6. Терміни виконання: початок - 1.01 2011 р, закінчення – 31.12.2012р.

7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) 206,44/206,44 тис. грн.

8. Короткий зміст запиту ( до 40 рядків тексту): Формування особистості, здатної вирішувати коло проблем, що висуваються сучасним глобалізованим та динамічним суспільством, є стратегічним завданням всіх освітніх структур України. Розвиток особистості – процес, який продовжується протягом всього життя, змінюючись тільки за напрямком, інтенсивністю, характером та якістю. Від того, як він протікає у студентському віці, залежить якість професійної підготовки та наступної професійної діяльності, що, у свою чергу, суттєво впливає на всі сфери життя суспільства.

Об’єкт дослідження –психологічна служба вищого навчального закладу.

Предмет дослідження – комплекс психолого-педагогічних заходів, що забезпечує розвиток особистості студента у навчальному процесі у вищому технічному навчальному закладі (ВТНЗ) авіаційно-космічного профілю.

Мета розвиток особистості студента на основі впровадження засобів психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців з галузі знань «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

Основні завдання проекту:

1.      Здійснити аналіз літературних джерел щодо проблеми впливу психолого-педагогічного супроводу на розвиток особистості студентів ВТНЗ.

2.       Розробити типологію та визначити типи навчальної ідентичності у студентів ВТНЗ.

3.      Визначити стильові особливості соціально-психологічної адаптації студентів з різними типами навчальної ідентичності.

4.      Визначити структуру та особливості функціонування особистісної зрілості та відповідальності у студентів ВТНЗ з різними типами навчальної ідентичності.

5.      Визначити особливості структури та функціонування ціннісно-мотиваційної та ціннісно-смислової сфери студентів ВТНЗ з різними типами навчальної ідентичності

6.      Визначити структурні особливості соціального та емоційного інтелекту студентів ВТНЗ з різними типами навчальної ідентичності.

7.      Виявити особливості гендерних настанов щодо представників протилежної статі у студенток ВТНЗ.

8.      Розробити та провести психолого-педагогічні заходи по розвитку особистості студентів технічного університету у вигляді тренінгових й освітніх програм.

У зв’язку з практично повною зміною виконавців проекту, а також враховуюче те, що за думкою багатьох фахівців, динаміка академічної успішності не може виступати достатнім психологічним показником розвитку особистості студента, були скореговані деякі завдання проекту та пере формульовані робочі гіпотези. Під розвитком особистості в даній роботі стали розумітися зміни у типологічному просторі навчальної ідентичності, які відбуваються під впливом специфічних психолого-педагогічних заходів та формують психологічно зріле відношення щодо навчальної та майбутньої професійної діяльності студента, його професійної, громадської та духовної самореалізації.

Відповідно були скореговані назви етапів та їх заплановані результати.

 

9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

            В роботі були використані наступні групи методів: 1) методи психологічної діагностики: для створення типології та визначення типів навчальної ідентичності - психосемантичні методики вивчення особистісної (МВОІ) та професійної (МВПІ) ідентичності, для виявлення стильових особливостей адаптації студентів з різними типами навчальної ідентичності - особистісний опитувальник адаптації (А.Г. Маклаков, С.В.Чермянін) та методика соціально-психологічної адаптації (К. Роджерс, Р. Даймонд), для вивчення загальних тенденцій розвитку особистісної зрілості студентів ВТНЗ - опитувальник особистісної зрілості О.С. Штепи та опитувальник діагностики особистісного симптомокомплексу відповідальності І.О. Кочаряна; для вивчення мотиваційної сфери  - методика визначення мотивації навчання в ВНЗ студентів (Т. І. Ільїна), методика діагностики мотивації досягнення А. Мехрабіана в адаптації М.Ш. Магомед-Емінова, морфологічний тест життєвих цінностей, опитувальник імпліцитних теорій (К.Двек-С.Д.Смірнов), для вивчення ціннісно-смислових утворень - тест-опитувальник «Психологічний аналіз рівня індивідуальної релігійності» (Ю. В. Щербатих, М. С. Кравцова, І. Ф. Мягкова); 3) п'ятифакторний особистісний опитувальник «Велика п'ятірка»; метод семантичного диференціала (конструкти: «Бог», «Диявол», «Суспільство», «Я»), методика «Смисложиттевих орієнтацій» (Д. Леонтьєв), методик «Рівень співвідношення цінності і доступності» (О.Б.Фанталова), для визначення структурних особливостей соціального та емоційного інтелекту - методика дослідження соціального інтелекту Дж. Гілфорда (в адаптації О.С. Альошиної) та опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д.В. Люсін), для визначення особливостей гендерних настанов щодо представників протилежної статі та структури любові у студенток ВТНЗ - проективна методика «Малюнок чоловіка та жінки» (модифікація тесту «Малюнок родини», запропонована Романовою Н.М.) та опитувальник «Тріада любові» Р. Дж. Стернберга; 2) соціологічні методи (для вивчення мотивації - бесіда, анкета мотивів вступу до ВТНЗ, для дослідження елементів навчальної ідентичності - техніка М. Куна); 3) методи тренінгової роботи, 4) методи математико-статистичної обробки даних (програмні пакети SPSS, STATISTIKA).

На першому етапі загальну вибірку склали  314студентів першого та п’ятого курсів механічних факультетів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». Відповідно до другого завдання проекту, її було поділено по групам за виявленими найбільш поширеними типами навчальної ідентичності. На підставі виявлених за психодіагностичними методиками відмінностями та структурно-функціональними особливостями, були визначені мішені психолого-педагогічного впливу. На другому етапі були розроблені та апробовані тренінгові та освітні програми розвитку особистості та надані відповідні психолого-педагогічні рекомендації.

Основними робочими гіпотезами, які покладено в основу проекту є наступні:

  1. Зміни у особистісній зрілості студента ВТНЗ, тобто у його відповідальності, ціннісно-мотиваційній та ціннісно-смислової сферах, соціальному та емоційному інтелекті,сприятимуть розвитку у них навчальної ідентичності.
  2. Врахування типів навчальної ідентичності студентів дозволить оптимізувати навчальне середовище та сприятиме більш ефективному функціонуванню особистості студента, що призведе до зростання якісного рівня навчання.
  3. СПТ є одним з ефективніших засобів психолого-педагогічної фасілітації та впливу на розвиток та саморозвиток особистості в контексті питання щодо психолого-педагогічного супроводження студента в період його навчання у ВТНЗ.

            - результати етапів (відповідно до технічного завдання) відображені у таблиці:

Номер етапу

Назва етапу згідно з технічним завданням.

Заплановані результати етапу

Отримані результати етапу

1.

Взаємозв’язок структурно-функціональних особливостей регулятивної сфери особистості з навчальною ідентичністю студентів ВТНЗ

(попередня назва - взаємозвязок структурно-функціональних особливостей регулятивної сфери особистості із успішністю навчання студентів)

 

Створення типології та визначення типів навчальної ідентичності у студентів ВТНЗ;

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення стильових особливостей адаптації студентів з різними типами навчальної ідентичності;

 

 

Визначення структури мотивації вступу до ВТНЗ (продовження навчання) та особистісної зрілості студентів при різних типах навчальної ідентичності

 

 

Виявлення структурних особливостей ціннісно-смислової сфери особистості та індивідуального типу духовності студентів ВТНЗ з різними типами навчальної ідентичності

 

 

 

 

 

Визначення загальних тенденцій розвитку особистісної зрілості студентів ВТНЗ

 

 

 

 

Визначення структурних особливостей соціального та емоційного інтелекту у студентів ВТНЗ

 

Визначення особливостей гендерних настанов щодо представників протилежної статі та структури любові у студенток ВТНЗ.

 

(попередній план - тренінгові, корекційні й освітні програми розвитку та впливу на регуляторні утворення особистості студентів з метою покращення мотивації та відповідального відношення до навчання у ВНЗ).

Виявлені структурні елементи навчальної та псевдонавчальної ідентичності особистості студента ВТНЗ та обґрунтований їх зв'язок з розвитком особистості студента.

Розроблена типологія особистості студента ВТНЗ з різними типами навчальної ідентичності.

 

Виявлено стилі соціально-психологічної адаптації що частіше притаманні студентам з різним типом навчальної ідентичності.

 

Виявлено провідні мотиви вступу до ВТНЗ у студентів 1-го курсу та мотиви, які притамані для студентів, що завершають навчання (студенти 5-го курсу)

 

 

Виявлені особливості індивідуалізованих стратегій особистісного і професійного самовизначення і розвитку у студентів 1-го та 5-го курсів ВТНЗ. Виявлено психосемантичну структуру індивідуальної духовності студентів ВТНЗ.

 

 

Виявлені особливості взаємозв’язку особистісної зрілості та симптомокомплексу відповідальності студентів перших та п’ятих курсів ВТНЗ.

 

Визначено структурні особливості, а також  рівень сформованності окремих компонентів соціального та емоційного інтелекту, а також  у студентів 1-го та 5-го курсу ВТНЗ. 

 

Виявлені вікові особливості та типи гендерних настанов щодо представників протилежної статі та структури любові у студенток ВТНЗ.

2.

Психолого-педагогічні заходи підвищення якості підготовки фахівців авіаційно-космічних напрямів

(попередня назва - взаємозвязок стильових особливостей взаємодії студента із навчальним середовищем із показниками академічної успішності)

 

Створення тренінгової програми розвитку особистості студентів ВТНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка освітніх програм та психолого-педагогічних рекомендацій для учасників навчально-виховного процесу  ВТНЗ

(попередній план - тренінгові, корекційні й освітні програми розвитку та впливу на стильові утворення особистості студентів з метою сприяння професійному розвитку особистості студентів у навчальній діяльності.

Визначені напрямки психолого-педагогічного впливу на підставі результатів дослідження.

Розроблена та пройшла апробацію комплексна тренінгова програма розвитку особистості студентів ВТНЗ.

 

Підготовлена тематика та організаційний план щодо реалізації дистанційних лекцій для викладацького составу ВТНЗ.

3.

 

 

 

 

10. Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

Вперше у вітчизняній педагогіці та психології реалізовано підхід, що ґрунтується на дослідженні навчальної ідентичності студентів. Визначено специфічні особливості навчальної ідентичності та обґрунтований їх зв'язок з розвитком особистості студента. На відміну від досліджень, що підходять до розвитку особистості студента з точку зору ефективності навчання або впливу зовнішньої регуляції, розроблена система типології студентів за особливостями навчальної ідентичності, яка утворюється перетинанням просторів особистісної та професійної ідентичності у процесі навчання та виховання у ВТНЗ. Визначені особливості стилів адаптації, мотивації вступу до ВТНЗ, особистісної зрілості та симптомокомплексу відповідальності, соціального та емоційного інтелекту, що притаманні кожному з типів навчальної ідентичності. Були установлені особливості мотиваційної сфери особистості студентів ВТНЗ у навчальній діяльності у відповідності до самооцінки їх навчання. Самооцінка навчання може використовуватися як показник результативності навчання та як прогностичний критерій навчальної успішності, оскільки студенти, у відповідності до рівня самооцінки навчання, відрізняються цілою низкою мотиваційних особливостей. Виявлені особливості індивідуалізованих стратегій особистісного і професійного самовизначення і розвитку у студентів 1-го та 5-го курсів ВТНЗ. Виявлено відповідні «мішені» психолого-педагогічного впливу та фасілітації, розроблені методологічні підстави комплексних психолого-педагогічних заходів з розвитку особистості студентів ВТНЗ..

Вперше здійснено дослідження психосемантичної структури індивідуальної духовності. Надані рекомендації щодо організації навчальному діалогу по розвитку духовності майбутніх фахівців як неодмінної умови гуманістичних перетворень суспільства.

Враховуючи державну політику гендерної рівності, вперше було досліджено гендерні настанови та структуру любові у такого специфічного контингенту, як студентки ВТНЗ. На підставі отриманих результатів було розроблено відповідну тренінгову програму, що дозволить психологічним службам в своїй роботі мати можливість створювати адекватне психолого-педагогічне середовище для статеворольового розвитку особистості таких дівчат, кількість яких з кожним роком поширюється у традиційно «чоловічих» ВНЗ.

 

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту): Основна стратегія гуманізації не тільки вищої освіти України, але й світової вищої освіти - орієнтація на розвиток особистості, індивідуально-творчий підхід до професійної підготовки студента. Сучасна соціально-економічна ситуація потребує від майбутнього фахівця соціальної відповідальності, високого професіоналізму та мобільності, розвитку творчих здібностей, психологічної готовності самореалізуватися в умовах жорсткої конкуренції. Традиційно в центр уваги психолого-педагогічних досліджень та заходів потрапляли проблеми навчальної діяльності студентів у ВНЗ, тоді як сама особистість з її життєвими проблемами найчастіше ігнорувалася. Такий підхід по суті виключав можливість вибору і побудови студентом програми професійної освіти та самореалізації, знімав з нього особисту відповідальність за процес і результат професійної підготовки, сприяв виникненню конформізму і соціального споживацтва. Розвиток особистості сучасного студента неможливий без врахування його глибинних особистісних структур, а саме – простору його ідентичності. В зв’язку з цим вперше у вітчизняній педагогіці та психології реалізовано підхід до розвитку особистості студентів, що ґрунтується на дослідженні навчальної ідентичності та її специфічних особливостей. Розроблена оригінальна типологія студентів за конструктивними та деструктивними типами навчальної ідентичності та отримані дані щодо притаманних їм психологічних особливостей, а саме: соціально-психологічної адаптації, особистісної зрілості та відповідальності, мотивації вступу до ВТНЗ, ціннісно-смислової сфери, соціального та емоційного інтелекту тощо. Вперше здійснено дослідження психосемантичної структури індивідуальної духовності у студентів. На відміну від існуючих психолого-педагогічних концепцій та програм розвитку особистості в рамках ВНЗ та поза їх межами (К.А.Абульханова-Славська, Д.Б.Богоявленська, М.Д.Дворяшін, Б.Б.Коссов, А.И.Крупнов и Н.И.Рейнвальд, О.Є. Фальова), в роботи робиться акцент на комплексності процесу розвитку особистості, важливості для нього створення спеціального середовища, що марковане безумовним позитивним ставленням до студента, його емпатійним розумінням та конгруентністю стосунків.

 

12. Практична цінність результатів та продукції (до 60 рядків тексту): Отримані в роботі наукові результати та комплексна програма психолого-педагогічних заходів можуть бути використані в модернізації системі вищої технічної освіти України, а саме, в діяльності психологічних служб та навчально-виховних структур та підрозділів, що забезпечують психолого-педагогічну фасілітацію навчального процесу, а також розвиток особистості студентів.

Чисельне зростання студентів з конструктивними типами навчальної ідентичності, тобто майбутніх фахівців, які більш орієнтовані на освідомлене набуття теоретичних знань та відповідних вмінь, призведе до зменшення кількості студентів, яким притаманні деструктивні (псевдонавчальні) типи ідентичності, що дасть швидкий та вагомий економічний ефект, якій полягає в раціональному та оптимальному використання коштів, що витрачаються державою на забезпечення підготовки фахівця відповідного загально-освітнього рівня. Крім того, це буде сприяти зменшенню часу адаптації до умов праці та нового професійного середовища. Тому, фінансування таких або аналогічних досліджень та програм є привабливим для інвестицій як з боку держави, так і з боку приватного сектору економіки.

Розроблений в роботі підхід та створена на його основі програма дозволяють обґрунтовано та диференційовано впливати на окремих студентів й студентські групи в межах реалізації психолого-педагогічного супроводження їх під час навчання у ВТНЗ. Завдяки цьому забезпечується координація діяльності психологічної служби ВТНЗ з основними суб’єктами освітнього середовища ВТНЗ щодо становлення та розвитку особистості студентів.

Розроблені та апробовані найефективніші форми та методи індивідуальної та групової роботи психологічної служби щодо становлення та розвитку особистості студентів ВТНЗ.

Запропоновані в роботі науково-практичні рекомендації є підставою для більш ефективного побудування та оптимізації організації навчальних занять та самостійної роботи студентів ВТНЗ, проведення методичних семінарів для викладачів та кураторів академічних груп, взаємодії з активом студентського самоврядування, студентських наукових товариств, підвищення якості навчання та виховного процесу в цілому.

Використання ресурсу новітніх інформаційних технологій (Internet, соціальні мережі тощо) у вигляді відеолекцій, психолого-педагогічних матеріалів тощо дозволяє долучити до фасілітаційного процесу розвитку особистості студента не тільки викладацький склад, але й актуальне референтне середовище, в якому знаходиться студент (родина, однолітки, неформальні субкультури тощо).

Потенційними споживачами продукції виступають вищі навчальні заклади, які спрямовані на організаційне та методичне вдосконалення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки фахівців. До того ж, результати роботи можуть бути використані для створення відповідного психодіагностичного інструментарію для психологів в системі вищої освіти, конкурентоспроможних технологій математичного моделювання прогнозування успішності навчальної діяльності студентів, технологій профорієнтаційного консультування.

Результати дослідження частково було залучено для виконання міжнародного грантового проекту “Promotion Excellence in Aviation Engineering”(JEP 26212-2005 EXELAVIA, Швеція, Стокгольм, Королівський технологічний університет; Італія, Турін, Політехнічний університет; джерело фінансування - Європейський Союз).

 

13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР)

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі декількох ВНЗ м. Харкова. В Національному аерокосмічному університеті імені М.Є.Жуковського «ХАІ» при викладанні дисциплін «Загальна психологія» (розділ «Мотиваційна сфера особистості» та «Психологія особистості: ідентичність»), «Психологія особистості» (розділ «Психосоціальна теорія особистості Е.Еріксона»), «Вікова психологія» (розділ «Особливості психічного розвитку в юнацькому віці»), «Психологія розвитку» (розділ «Самопізнання, само відношення та прийняття себе у юнацькому віці») «Педагогічна психологія» (розділ «Мотивація навчальної діяльності»), «Психологія і педагогіка вищої школи» (розділ «Методика викладання у вищій школі»), «Психологія ділового спілкування»(за циклом «Самостійний вибір студента»), «Будування СПТ» (розділ «Розробка тренінгової програми»), «Психологічна служба» (розділ «Психологічна служба у системі освіти»). В Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна результати використано при викладанні дисциплін «Загальна психологія» (розділ «особистість»), «Педагогічна психологія» (розділ «Особливості цінностно-смислової сфери студентів»), «Методика викладання у вищий школі» (розділ «Мотивація навчальної діяльності»). В Харківському національному економічному університеті при викладанні дисциплін «Психологія» (розділ «Мотивація навчання та саморозвитку»), «Культура ділового спілкування» (розділ «»Особистісна зрілість та відповідальність»), «Мотивація праці» (розділ «Мотивація професійного розвитку») та «Організаційні комунікації» (розділ «Соціальний та емоційний інтелект»).

 

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи:

 

 

Показники

Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%

1.        

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.                                                                                                                                                                            

 

0

 

0

 

10

 

 

20

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8

 

 

20

 

1

 

0

 

2

 

0

 

 

 

 

 

80%

 

 

100%

 

100%

 

0

 

100%

 

0

2.        

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.

 

0

 

0

 

 

2

 

0

 

 

5

 

0

 

0

 

 

2

 

0

 

 

5

 

 

 

 

 

 

100%

 

0

 

 

100%

3.        

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

4.        

Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.

 

3

4

 

3

4

 

100%

100%

 

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

Монографії:

1.    Чернієнко В.О. Природа засад ідентичності соціального суб’єкта /В.О. Чернієнко . – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2010. – 304 с.

Навчальні посібники:

2.    Научитель О.Д. Соціально-психологічний тренінг /О.Д. Научитель, Ю.І. Гулий. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіа. ін-т», 2011. – Ч. 2. – Активне соціально-психологічне навчання. – 40с.

3.    Копилов В.О.,

Наукові статті та інші публікації:

4.    Копылов В.А. Университеты и власть: ретроспективная рефлексия отечественного опыта формирования университетской автономки /В. А. Копылов. – Гуманітарний часопис – 2011. – № 3. – С. 45-53.

5.    Кочарян О.С. Психосемантичний аналіз мотивації навчальної діяльності студентів /О.С. Кочарян, Є.В. Фролова, Т.П. Старовойт //Збірник наукових праць Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченко //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки – 2011. – Т. 4. – С.47-56

6.    Кочарян А.А Особенности эмоционального коннотирования сакральных категорий //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: «Психологія». – 2011. – Вип. 46. – № 959. – С. 52 – 56.

7.    Старовойт Т.П. Психосемантична структура мотивів навчально-професійної діяльності юнаків, які є студентами вищого технічного навчального закладу /Т.П. Старовойт. – //Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. серія «психологічні науки»  /за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 8. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2012. – С. 239-245.

8.    Жидко М.Е. Особенности ценностно-смысловой сферы личности студентов технических специальностей как показатель уровня сформированности учебно-деятельностной идентичности /М.Е. Жидко, Т.А. Досужая //Теоретичний та науково-методичний часопис «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – додаток 3 до №1, Том II. –, 2012. – С.44-48.

9.    Чернієнко В.О.     Ідентичність соціального суб’єкта у контексті соціокультурних трансформацій: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора. філос. наук: спеціал. «09.00.03» / В.О. Чернієнко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – 35 с.

10.              Черниенко В. А. К методологическим основаниям исследования идентичности социального субъекта / В. А. Черниенко // Наукові записки. Серія «Культурологія» («Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації». Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 квітня 2011 р., м. Острог). – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 7. – С. 38-41.

11.    Бідюк І.А. Гендерна специфіка становлення професійного інтелекту у студентів вищого технічного навчального закладу: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «педагогічна та вікова психологія» / І.А. Бідюк. – Харків, 2011. – 20с.

12.    Яковенко О.К Особливості впливу батьківської родини на психосексуальний розвиток особистості дівчат: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «педагогічна та вікова психологія» /О.К. Яковенко – Харків, 2011. – 19с.

13.    Досужа Т.О. Особливості самоактуалізації та сенсожиттєвих орієнтацій як показник особистісної зрілості в період ранньої дорослості / Т.О. Досужа, М.О. Півень // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. - Випуск 43, частина III. – 2012. - С. 62-70

14.    Толстая Е.И. Проблема исследования профессиональной идентичности в психологии /Е.И Толстая  //Науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут, 2011. – С. 41.

15.    Толстая Е.И. Типологические и структурные особенности социальной идентичности студентов технического вуза с разным уровнемличностной зрелости /Е.И Толстая //Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні-2011". – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "«Харківський авіаційний інститут», 2011. – С. 271

16.    Деркач Е.И. Особенности политической идентичности студенческой молодежи Украины /Е.И. Деркач //Науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут, 2011. – С. 55

17.    Кузьминова С.В. Особенности социально-психологической адаптации иностранных студентов к условиям обучения в высших учебных заведениях /С.В. Кузьминова //Науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут, 2011. – С. 69

18.    Досужая Т.А., Пивень М.А.Особенности самоактуализации и смысложизненных ориентаций как показатель личностной зрелости в период ранней взрослости /Т. Досужая. М.А. Пивень //Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні-2011". – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2011. – С. 238

19.    Волошина Е.В. Педагогическая фасилитация как главный фактор психолого-педагогического обеспечения развития личности студента /Е.В. Волошина, Н.Л. Калайтан //Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні-2011», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» , 2011. – С. 231

20.    Волошина К.В. Структура особистісної зрілості студентів ВТНЗ з різними типами навчальної ідентичності /Е.В. Волошина, Т.П. Старовойт //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології» Національний педагогічний університету ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 18-27.

21.    Волошина К.В. Педагогічна фасілітація як головний чинник психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості / К.В. Волошина, Н.Л. Калайтан // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди.Психологія. - Харків:ХНПУ, 2012.- Вип.43.Частина II. - С. 47-54.

22.&nb