Спеціальності

Спеціальності і освітні програми Гуманітарного факультету

 

Спеціальність 053 «Психологія»

У складному сучасному світі з кожним роком зростає попит на фахівців-психологів. Багато соціальних процесів і явищ неможливо зрозуміти і розкрити без знання механізмів індивідуальної та групової поведінки людей, вивчення почуттів, настроїв, психологічного клімату, без аналізу психологічних якостей і характерних рис окремої особистості.

Мета навчання на нашій спеціальності - підготовка ефективних і конкурентоспроможних фахівців у сфері надання психологічних послуг, проведення психологічної діагностики та експертизи, здійснення психологічного супроводу в різних галузях.
 
Освітня програма «Психологія» (Бакалавр) спрямована на придбання випускниками фундаментальних психологічних знань і практичних навичок з надання психологічної допомоги та їх застосування в професійній діяльності.
 
Освітньо-професійна програма «Психологічне консультування і психотерапія» (Магістр) спрямована на підготовку фахівців по вирішенню консультативних, психотерапевтичних і психокорекційних завдань в сфері забезпечення психологічного здоров'я і благополуччя особистості. Наші випускники успішно здійснюють приватну психологічну практику (психологічне консультування та психотерапія, проведення бізнес-тренінгів та бізнес-консультування, психологічна експертиза, поліграфні дослідження), працюють в провідних підприємствах, психологічних службах і центрах, освітніх і медичних установах, IT- компаніях. Багато випускників нашої кафедри будують успішну професійну кар'єру не тільки в Україні, а й за її межами (США, Німеччина, Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Білорусь, Китай, Азербайджан та ін.).

Детальніше познайомитися зі спеціальністю Ви можете пройшовши за посиланням: КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

 

Спеціальність 035.10 «Філологія. Прикладная лінгвістика»

Престижна спеціальність «Філологія. Прикладна лінгвістика» створена для тих, хто цікавиться однією з галузей мовознавства – науки про структуру, застосування і історичний розвиток природної мови в повному об'ємі його функцій. Прикладна лінгвістика на основі використання фундаментальних знань про мову досліджує, як створювати і застосовувати технічні методи і засоби для підвищення ефективності мовної комунікації. Фахівець в області прикладної лінгвістики професійно перекладає науково-технічні тексти, бере участь в складанні словників, розробці лінгвістичного програмного забезпечення.

Прагнення нашої держави до світової інтеграції в  діловій, виробничій і культурній сферах сприяє розширенню міжнародних зв'язків. Для інтенсивного розвитку інтернаціональної співпраці і представлення науково-технічних досягнень України на світовому ринку потрібні висококваліфіковані фахівці, що володіють іноземними мовами і практикою перекладу, знають методи комп'ютерної обробки текстів і сучасні технології пошуку, аналізу,  передачі і зберігання інформації. Окрім цього, вони повинні досконало володіти комп'ютером, уміти розробляти лінгвістичне і програмне забезпечення інформаційних систем в області ділового спілкування на іноземній мові, науково-технічного перекладу, реферування і анотування тексту, а також уміти працювати з базами даних, базами знань і системами штучного інтелекту. Саме такими знаннями і уміннями повинні володіти майбутні фахівці, підготовку яких в ХАІ забезпечує кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики. Учбовий план передбачає вивчення дисциплін гуманітарного і технічного циклів. Зокрема, разом з такими традиційними лінгвістичними дисциплінами, як: «Англійська мова», «Німецька мова», «Сучасна українська мова», «Порівняльна лексикологія», «Загальне мовознавство», «Основи прикладної лінгвістики», «Теорія і практика перекладу» і ін., студенти вивчають курси: «Автоматична обробка текстів природної мови», «Математичний аналіз», «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Програмування і алгоритмічні мови». Таким чином, випускник відділення прикладної лінгвістики отримає комбіновану спеціальність: він буде одночасно і кваліфікованим перекладачем технічних текстів, і розробником лінгвістичного і програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для автоматизації мовного спілкування. От чому наші випускники можуть працювати на державних і приватних підприємствах, у сфері науки, виробництва, бізнесу і політики і  виконувати наступні завдання:

— переводити науково-технічну літературу;

—розробляти природно-мовний інтерфейс і діалогові системи спілкування з комп'ютером;

— створювати машинні фонди природних мов;

— створювати електронні словники і термінологічні банки даних.

Основні наукові напрями діяльності:

- проблеми створення сучасних вузькогалузевих термінологічних словників-довідників;

- створення дистанційних курсів для лінгвістичних та перекладознавчих навчальних дисциплін;

- дослідження прагмалінгвістичної проблематики перекладу текстів наукового-технічного і спеціального спрямування для вдосконалення підготовки професійних перекладачів;

- створення електронної системи тестів як базового тренажера з перевірки граматичної компетенції рівня володіння англійською мовою А1-С1 студентів-лінгвістів денної та заочної форм навчання;

- дослідження синергетики в лінгвістиці.

Освітня програма  "Прикладна лінгвістика" (Бакалавр) спрямована на: надбання компетентностей, достатніх для досягнення високого рівня володіння англійською та німецькою мовами повсякденного вжитку; для розв'язання практичних завдань в сфері практики перекладу: робота з різними типами науково-технічних текстів (загальне машинобудування та авіаційно-космічна техніка) і технічною документацією; для отримання практичних навичок в сфері Web-дизайну, укладання і комп'ютерної реалізації електронних словників і баз даних та роботи зі спеціалізованими перекладацькими програмами Trados і Translation memory.

Освітньо-професійна програма  "Прикладна лінгвістика" (Магістр) спрямована на підготовку фахівців, здатних до проведення комунікаційної, інформаційної, перекладацької та  редакторської діяльності в складних організаційно-технічних системах, та здатних до виконання роботи в науково-технічних закладах, в засобах масової інформації, а також в організаціях і підприємствах різних форм власності. 

Випускник за фахом «Прикладна лінгвістика» в ХАІ отримує кваліфікацію:

«філолог»;

«лінгвіст-інформатик»;

«перекладач технічної літератури»;

«перекладач-референт»;    

«програміст».

 Детальніше познайомитися зі спеціальністю Ви можете пройшовши за посиланням: КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є одною з найпрестижніших спеціальностей європейської вищої гуманітарної освіти. Бакалаври з інформаційної, бібліотечної та архівної справа забезпечують організацію документообігу на рівні підприємства, організації, установи, галузі й у міжнародній сфері, укладання й редагування документів, наукове оброблення інформації з застосуванням сучасних інформаційних технологій, організацію й проведення експертизи цінності архівних документів, створюють різноманітні інформаційні продукти.

Спеціальність передбачає підготовку висококваліфікованих професіоналів в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи,які володіють сучасним рівнем інформаційної культури, теоретичними знаннями і прикладними навичками управління інформаційними потоками сучасних підприємств і установ, налагоджування документообігу на рівні організації й у міжнародній сфері, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування документних та інформаційних систем різного рівня, використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення завдань в галузі інформаційно-сервісної діяльності.

Освітня програма: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Бакалавр). Зміст програми відповідає потребам сучасного ринку кадрів для  інформаційної, бібліотечної та архівна справи України Європи та США. Пошукачі отримують фундаментальні теоретичні знання, та практичні навички з інформаційної, бібліотечної та архівної справи та відповідну професійну підготовку. Пошукачі вивчають дисципліни документознавчого та інформознавчого циклу, нормативно-правову базу інформаційної діяльності.Особлива увага спрямована на засвоєння інформаційно-комунікаційних технологій, програмних засобів пошуку, опрацювання, збереження інформації. Освітня програма включає великий обсяг дисциплін вільного вибору студента, які дозволяють йому не тільки розширити свої компетенції, знання, уміння та навички в інформаційній, бібліотечній та архівній справі, а й побудувати власну траєкторію навчання і відповідний навчальний план. Пошукачі набувають практичні навичок використання сучасних інформаційних технологій в інформаційній, бібліотечній та архівнійсправ, провадженні електронного документообігу в органах державної влади, підприємствах, установах, вивчають сучасні системи електронного документообігу.Програма передбачає інтенсивну підготовку пошукача з англійської мови та науково-технічної термінології з розвитком умінь ділового спілкування в академічному та професійному середовищі. Це дозволяє знайти високоінтелектуальну роботу як в Україні, так і за кордоном. До складу вибіркових дисциплін входять: PR-технології, виробниче документознавство в аерокосмічній галузі, міжнародний документообіг,митне діловодство, основи мультимедійного документування, організація діяльності інформаційних установ. 

Освітньо-професійна програма "Документознавство та інформаційна діяльність" (Магістр) включає великий обсяг дисциплін вільного вибору студента, які дозволяють йому не тільки розширити свої компетенції, знання, уміння та навички в інформаційній, бібліотечній та архівній справі, а й побудувати власну траєкторію навчання і відповідний навчальний план. Пошукачі набувають практичні навички використання сучасних інформаційних технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній справі, провадженні електронного документообігу в органах державної влади, підприємствах, установах, вивчають сучасні системи електронного документообігу. Програма передбачає інтенсивну підготовку пошукача з англійської мови та науково-технічної термінології з розвитком умінь ділового спілкування в академічному та професійному середовищі. Це дозволяє знайти високоінтелектуальну роботу як в Україні, так і за кордоном. До складу вибіркових дисциплін входять: «Інформаційна культура»,«Ділова англійська мова», «Електронні бібліотеки», «Мультимедійні технології в архівній справі», «Інформаційний супровід міжнародних зв’язків», «Документна логістика», «Рекламна справа та PR», «Інформаційна аналітика». 

Детальніше познайомитися зі спеціальністю Ви можете пройшовши за посиланням: КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

 

Спеціальність 081 «Право»

Студенти спеціальності отримують необхідні знання про роботу національної правової системи, вивчаючи сучасне законодавство України, міжнародні стандарти у галузі прав людини та правозастосовну практику. Особлива увага приділена засвоєнню основних галузей  та інститутів права та розуміння функціонування механізмів організації та роботи державних органів, підприємств, установ, організацій. Крім того, студенти оволодівають навичками міжособистісної взаємодії, умінням працювати в команді та  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів юридичної діяльності).

В рамках підготовки пропонуються наступні програми поглибленого вивчення:

- з «Інформаційного права»

- з «Повітряного права»

- з «Цивільного права»

Детальніше познайомитися зі спеціальністю Ви можете пройшовши за посиланням: КАФЕДРА ПРАВА