Специальности

Напрямки підготовки Гуманітарного факультету

  Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»

 

У складному сучасному світі з кожним роком зростає попит на фахівців-психологів. Багато соціальних процесів і явищ неможливо зрозуміти і розкрити без знання механізмів індивідуальної і групової поведінки людей, вивчення відчуттів, настроїв, психологічного клімату, без аналізу психологічних якостей і характерних рис особи.

Підготовка фахівців проходить за трьома спеціалізаціями.

- Психологічне консультування і психологічні моделі психотерапії.

Студенти, що обрали цю спеціалізацію стають професіоналами в області психологічної корекції, консультування, допомозі людям і сім'ям, які мають проблеми, вирішують проблеми, що накопичилися у особистих стосунках, допомагають знайти в собі приховані ресурси і таланти.

- Соціально-психологічні технології.

Ті, хто обирають цю спеціалізацію, стають фахівцями в області психології реклами, роботи з кадрами, розробки і впровадження соціальних технологій.

- Інженерна психологія. Авіаційно-космічна психологія.

Фахівців в цій області готує тільки ХАЇ, хоча потреба в них дуже висока – адже інженерні психологи беруть участь в створенні зручної для людини техніки, готують операторів до роботи з нею.

Учбовим планом передбачено вивчення фундаментальних психологічних дисциплін: «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Вікова психологія» і «Соціальна психологія», так само як і спеціальних дисциплін: «Аерокосмічна психологія», «Психологія управління», «Психологія реклами» і так далі.

Завдання випускників – розробка практичних вирішень складних соціально – психологічних ситуацій і виробничих конфліктів, що виникають як в державних, так і приватних організаційно-управлінських структурах. Впровадження досягнень психологічної науки в практику бізнесу і управлінської діяльності –  важливий чинник підвищення ефективності вирішення безлічі міжособових і міжгрупових проблем, що виникають у виробничих, наукових і учбових колективах.

Випускники напрямку підготовки можуть працювати в учбових, наукових, адміністративних і суспільних установах, виробничих і комерційних організаціях, а так само практично у всіх областях економіки і суспільного життя, де потрібні фахівці-психологи.

З 2006  р. на кафедрі психології відкрита аспірантура за фахом 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах.

 Напрям підготовки

                                                     081 «Право»

У 2017 р. було відкрито спеціальність «Право». Ціль нової для ХАІ спеціальності - підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та юридичні знання, вільно орієнтуватися у правових інститутах конкретних галузей права, діяти відповідно до принципів правової держави.

Спеціалізація «Інформаційне право»

Випускники спеціалізації забезпечують дотримання різних режимів доступу до інформації, упроваджують електронне урядування, здійснюють підготовку й укладання договорів в сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності. Випускники здатні розслідувати кримінальні правопорушення у сфері використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

Спеціалазація  «Повітряне право»

Спеціалізація «Повітряне право» дозволяє працювати на підприємствах, установах, організаціях аерокосмічної галузі. Випускники забезпечують вирішення різних спорів, які виникають у сфері авіаційних та транспортних правовідносин, здійснюють охорону прав інтелектуальної власності в аерокосмічній галузі, здатні консультувати з юридичних питань, зокрема з митного права, відшкодування шкоди, завданої на авіаційному транспорті, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за правопорушення в авіаційній сфері.

Спеціалізація  «Цивільне право»

Випускники спеціалізації забезпечують підготовку та укладання цивільно-процесуальних  документів, консультують з юридичних питань, вирішують цивільно-правові спори, здатні представляти інтереси клієнтів на переговорах та в суді, а також здатні тлумачити існуючі та розробляти нові нормативно-правові акти.

Студенти вивчають такі курси:

«Теорія держави і права», «Судові та правоохоронні органи України», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Господарський процес», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Трудове право», «Фінансове право», «Податкове законодавство у сфері надання ІТ-послуг та розробки програмного забезпечення», «Охорона прав інтелектуальної власності в сфері цифрових і нових інформаційних технологій», «Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису», «Правове регулювання діяльності авіаційних підприємств та установ», «Транспортне право», «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері повітряного права» та ін.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

            Державні органи, підприємства, установи та організації різних сфер громадського життя, юридичні та інформаційні відділи, де потрібні фахівці-юристи.

 

Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»

Спеціальність

«Прикладна лінгвістика»

 Престижна спеціальність «Прикладна лінгвістика» створена для тих, хто цікавиться однією з галузей мовознавства – науки про структуру, застосування і історичний розвиток природної мови в повному об'ємі його функцій. Прикладна лінгвістика на основі використання фундаментальних знань про мову досліджує, як створювати і застосовувати технічні методи і засоби для підвищення ефективності мовної комунікації. Фахівець в області прикладної лінгвістики професійно перекладає науково-технічні тексти, бере участь в складанні словників, розробці лінгвістичного програмного забезпечення.

Прагнення нашої держави до світової інтеграції в  діловій, виробничій і культурній сферах сприяє розширенню міжнародних зв'язків. Для інтенсивного розвитку інтернаціональної співпраці і представлення науково-технічних досягнень України на світовому ринку потрібні висококваліфіковані фахівці, що володіють іноземними мовами і практикою перекладу, знають методи комп'ютерної обробки текстів і сучасні технології пошуку, аналізу,  передачі і зберігання інформації. Окрім цього, вони повинні досконало володіти комп'ютером, уміти розробляти лінгвістичне і програмне забезпечення інформаційних систем в області ділового спілкування на іноземній мові, науково-технічного перекладу, реферування і анотування тексту, а також уміти працювати з базами даних, базами знань і системами штучного інтелекту. Саме такими знаннями і уміннями повинні володіти майбутні фахівці, підготовку яких в ХАІ забезпечує кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики. Учбовий план передбачає вивчення дисциплін гуманітарного і технічного циклів. Зокрема, разом з такими традиційними лінгвістичними дисциплінами, як: «Англійська мова», «Німецька мова», «Сучасна українська мова», «Порівняльна лексикологія», «Загальне мовознавство», «Основи прикладної лінгвістики», «Теорія і практика перекладу» і ін., студенти вивчають курси: «Автоматична обробка текстів природної мови», «Математичний аналіз», «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Програмування і алгоритмічні мови». Таким чином, випускник відділення прикладної лінгвістики отримає комбіновану спеціальність: він буде одночасно і кваліфікованим перекладачем технічних текстів, і розробником лінгвістичного і програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для автоматизації мовного спілкування. От чому наші випускники можуть працювати на державних і приватних підприємствах, у сфері науки, виробництва, бізнесу і політики і  виконувати наступні завдання:

— переводити науково-технічну літературу;

—розробляти природно-мовний інтерфейс і діалогові системи спілкування з комп'ютером;

— створювати машинні фонди природних мов;

— створювати електронні словники і термінологічні банки даних;

 Випускник за фахом «Прикладна лінгвістика» в ХАІ отримує кваліфікацію:

«філолог»;

«лінгвіст-інформатик»;

«перекладач технічної літератури»;

«перекладач-референт»;    

«програміст».

 

Напрям підготовки

6.020105 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 Документознавці-менеджери, які використовують новітні інформаційні технології і  здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку і отримання інформації в різних галузях суспільно-економічного життя, мають змогу вирішити проблеми професійної підготовки і підвищення кваліфікації управлінців, здійснити пошук резервів управлінського персоналу, удосконалити стиль і культуру ділових відносин.

 

Спеціалізація "Документознавець – менеджер документно-технічного забезпечення виробництва"

Службова інформація охоплює всі сторони виробничої і управлінської діяльності. Якість службових документів безпосередньо впливає  на характер цієї діяльності і її результати. Документи є важливим чинником розвитку будь-якого підприємства, організації, фірми.

 Кваліфікована робота з технічною документацією вимагає спеціальної підготовки, високого рівня професійних знань, умінь і навиків.

Підготовка по цій спеціалізації передбачає глибоке вивчення сучасних інформаційних технологій, таких дисциплін, як:

 -   «Інформаційний менеджмент»

-   «Управлінська документація»

-  «Кадровий менеджмент»

-  «Організація діяльності  державних установ»

-  «Електронний документообіг»

-  «Маркетинг інформаційних процесів і послуг»

- «Патентознавство і ліцензійна справа»

-  «Організаційна культура керівника» і ін.

 

Спеціалізація "Документальне забезпечення митно-брокерської діяльності"

Сучасні процеси євроінтеграції України, розширення економічних, політичних, культурних зв'язків зі світовою спільнотою вимагають створення ефективної системи митної комунікації, оптимальних моделей брокерської і декларантської діяльності.

Підготовка студентів по даній спеціалізації  передбачає поглиблене вивчення нормативно-правової бази, новітніх інформаційних технологій і специфіки документообігу в міжнародній сфері. 

   Студенти вивчають такі предмети, як

-  «Державне управління»

-   «Міжнародний документообіг»

-  «Митний документообіг» і ін.

-   

Спеціалізація "Документознавець-менеджер рекламно-інформаційної діяльності"

В даний час реклама є одній з пріоритетних сфер інформаційної діяльності. Грамотна рекламна політика є гарантом успішній діяльності будь-якого підприємства. Професійна робота по розробці, складанню і розповсюдженню рекламної продукції вимагає ґрунтовну підготовку по спеціалізованому напряму «Документознавець - менеджер рекламної діяльності». Студенти вивчають:

-       «Організація рекламної діяльності»

-       «Іміджелогия і PR»

-       «Етика і психологія реклами»

-       «Web – дизайн»

-        «Промисловий дизайн» і ін.